15.3.17

Y Pwyllgor Telyn

Dyma'r criw wedi ymgynull i drafod y testunau a'r trefniadau a llawer mwy!


Yr aelodau ydi:                                                                       🎼🎶🎶🎶✔
Dylan Rowlands
Bethan Eleri Roberts
Lona Wyn Williams
Rhianwen Pugh
Gwenlli Mai Jones

Os hoffech chi gyfrannu i waith unrhyw un o'r is-bwyllgorau, cysylltwch!


12.3.17

Cyngerdd Dathlu -a mwy i ddod!

Cafwyd cyngerdd ardderchog yn Ysgol y Moelwyn ddiwedd Medi 2016 i ddathlu llwyddiant Seindorf yr Oakeley a Chôr y Brythoniaid yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Gwnaed elw o dros £1000 i agor cyfri' Gŵyl Cerdd Dant 2018.

"Un o’r ardaloedd hollbwysig yn hanes y deffroad a fu ym myd canu gyda’r tannau yn ystod y ganrif aeth heibio oedd ardal Ffestiniog,” meddai’r Doctor Aled Lloyd Davies yng nghyfrol gyntaf ‘Canrif o Gân’ - cyfrol sy’n olrhain datblygiad cerdd dant ym Meirionnydd, Dinbych a’r Fflint o 1881 hyd 1998.
“Yno, oddeutu troad y ganrif, ynghanol bwrlwm diwydiant llechi’r cyfnod, yr oedd hefyd fwrlwm diwylliannol, lle rhoddwyd bri ar lenyddiaeth a barddoniaeth, côr a  band, gwleidyddiaeth a chrefydd.”
Er mai atgof o’r dyddiau fu ydy olion tomennydd rwbel y chwareli bellach, a bod nifer yr addoldai
wedi lleihau’n fawr, mae’r bri’n parhau yn yr agweddau diwylliannol eraill, fel y tystia’r gyngerdd yma– yng nghwmni Seindorf yr Oakeley (a gipiodd y wobr gyntaf ym Mhrifwyl y Fenni am y drydedd waith yn olynol) a Chôr y Brythoniaid – y côr meibion a ddaeth gyntaf allan o wyth o gorau yn yr un Brifwyl. Dyma destun dathlu’n wir!

Llun* o dudalen facebook Gŵyl 2016 Llŷn ac Eifionydd.

Mae llawer mwy o weithgareddau wedi eu trefnu eisoes i godi arian at yr Ŵyl. 

Bydd y cyntaf o'r rhain ar y 12fed o Ebrill, yn Festri Capel Bowydd am 7.30, pryd fydd Sian Meinir yn dehongli gwaith Ann Griffiths 'Y Danbaid Fedndigaid Ann', mewn cydweithrediad ag Archif Brith Gof. Tocynnau o Siop Lyfrau'r Hen Bost am £5.

Ar yr 17eg o Fehefin bydd 'Bash yn y Beudy' yn Nhŷ Isaf Llan Ffestiniog.

Bydd Cyngerdd Cyhoeddi'r Ŵyl ar nos Sadwrn, Hydref y 14eg yn neuadd Ysgol y Moelwyn.

Gwyliwch y Calendr am fanylion mwy o nosweithiau a gweithgareddau i ddod!*Llun -byddwn yn falch o ychwanegu manylion hawlfraint; cysylltwch o.g.y.dda. Diolch

Prysurdeb Apêl 2018

Mae nifer o garedigion wedi ymuno, a does dim dwywaith fod yna ddigonedd o frwdfrydedd yn yr ardal.  Etholwyd Iwan Morgan yn Gadeirydd y Pwyllgor, gyda Gwyn Roberts, Dolwyddelan yn Is-Gadeirydd. Bethan Haf Jones ydy’r ysgrifenyddes ac Anthony Evans ydy’r trysorydd.

Dewi Lake ydy Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Chyhoeddusrwydd. Mae’r pwyllgor testunau hefyd wedi cael eu sefydlu, ac is-bwyllgorau Cerdd Dant, Gwerin, Telyn, Llefaru, a Dawnsio Gwerin yn ogystal.


Rhai o aelodau'r Pwyllgor Cyllid a Chyhoeddusrwydd. Llun -Paul W.

Mae sawl sefydliad ac unigolyn eisoes wedi addo cyfrannu at wobrau’r Ŵyl, ac estynnir gwahoddiad i’r rhai ohonoch, sy’n awyddus i wneud, i gysylltu â’r swyddogion gynted â phosib os gwelwch yn dda.

Byddwn yn cofnodi’r rhoddion ac yn cydnabod pob un yn Rhaglen y Dydd. Felly, chi ddarllenwyr Llafar Bro ymhell ac agos, apeliwn yn daer a charedig arnoch am eich cefnogaeth yn hyn o beth. Y targed a osodwyd inni ydy £40,000.
---

Addasiad o erthygl a ymddangosodd yn Llafar Bro, papur misol cylch Stiniog.

Tiwnio'r Tannau

Mae’r dyddiad wedi’i osod a’r pwyllgor gwaith wedi dechrau ar y trefnu sylweddol sydd o’u blaen. Cynhelir gŵyl undydd mwyaf Cymru yn Ysgol y Moelwyn ar ddydd Sadwrn y 10fed o Dachwedd, 2018.

Penodwyd Iwan Morgan yn gadeirydd, a fo fydd yn llywio’r gwaith cynllunio, ochr yn ochr â threfnydd Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, John Eifion.

Iwan a Chôr Cerdd Dant Lliaws Prysor


Cytunodd pawb oedd yn ail gyfarfod y Pwyllgor Gwaith yr haf diwethaf, i wasanaethu ar un o’r chwech is-bwyllgor:

    cerdd dant;
   canu gwerin;
   dawns werin;
   telyn;
   llefaru;
   cyllid a chyhoeddusrwydd,


ond mae angen mwy o enwau i sicrhau llwyddiant y trefniadau. Byddwn angen cymorth pawb yn y gwaith hwyliog o gasglu arian a threfnu gŵyl lwyddiannus.

Be’ amdani gyfeillion, ydych chi’n fodlon cefnogi?

Gwyliwch am fanylion y cyfarfodydd nesaf.

Dewch draw, mae croeso i bawb. Nid oes angen i chi fod yn gerdd-dantiwrs; yn gerddorion; nac yn ddawnswyr gwerin! Os oes gennych ddiddordeb yn nhraddodiadau Cymru, ac eisiau gweld Bro Ffestiniog yn cael sylw haeddianol yn y cyfryngau, dewch i gyfrannu.
Diolch. -PW

-----
Ymddangosodd yn wreiddiol yn Llafar Bro, papur misol cylch Stiniog, yn rhifyn Gorffennaf 2016